Meracie prístroje | Meratex

SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť fyzický aj právnické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Prevádzkovateľom internetového predaja je spoločnosť: Meratex, s.r.o., Vozárova 5, 04017 Košice, IČO: 43909213.


I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy pri objednávaní, dodávkach a platbách za tovary medzi spoločnosťou Meratex, s.r.o., Vozárova 5, 04017 Košice (ďalej len predávajúci) a zákazníkmi (ďalej len kupujúci).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim:

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochorane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.


II. Objednávka

Objednávka prostredníctvom e-shopu:

Nakupovanie v internetovom obchode je možné po zaregistrovaní alebo bez registrácie. Zaregistrovaním účtu môžu byť kupujúci informovaný o stave objednávky, prehľade všetkých uskutočnených objednávok a o rôznych akciách a špeciálnych ponukách pre zaregistrovaných kupujúcich. Pri nákupe bez registrácie kupujúci vypĺňa svoje identifikačné údaje jednorázovo.

Pri oboch typoch registrácií musí kupujúci uviesť pravdivé meno a priezvisko (názov firmy), poštovú adresu (fakturačnú adresu), telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Pri registrácií do spotrebiteľského klubu je nutné uviesť aj heslo, ktoré bude kupujúci používať na prihlásenie. Všetky údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).


III.  Dodanie

Dodanie tovaru je možné prostredníctvom kuriéra GLS s dobou doručenia do 24 hodín (doručenie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka predávajúceho) alebo osobným vyzdvihnutím tovaru na pobočkách predávajúceho. Doba dodania je vo väčšine prípadov 1-2 dní od momentu expedovania tovaru (v prípade tovaru, ktorý je na sklade predávajúceho), maximálne však do 30 dní o doručenia objednávky.  Ak predávajúci nesplní záväzok dodať tovar v uvedenej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a predávajúci je poviiný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky prijaté plnenia na základe zmluvy. 


IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom na web stránke predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Kupujúci uhrádza tovar platbou v hotovosti, dobierkou alebo prevodom na účet(vkladom vopred na účet predávajúceho). Pri dodaní produktu kuriérom platí kupujúci cenu za tovar + prepravné (ktoré môže zahŕňať aj cenu dobierky). Spôsob dopravy si zvolí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope.

Výška prepravného závisí od zvoleného spôsobu platby a celkovej sumy uvedenej na objednávke (bez ceny prepravného).

Cena dopravy prostredníctvom kuríera DPD:

Služba: Cena dopravy:
DPD kuriér (doručenie do 24 H): 4 € bez DPH (4,8 € s DPH)
DPD kuriér + Dobierka (doručenie do 24 H): 5 €  bez DPH (6 € s DPH)

Pri osobnom vyzdvihnutí sa k celkovej sume neúčtuje prepravné.


V. Preberanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravnou spoločnosťou.

Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.


VI. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy a to do 14 pracovný dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo počas tejto lehoty tovar rozbaliť, čo možno najmenej poškodiť pôvodné balenie a odskúšať tovar obvyklým spôsobom ako pri nákupe v kamennom obchode. Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný doložiť aj originálny doklad o kúpe a informovať predávajúceho emailom alebo vyplnením priloženého formulára o vrátení tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré od neho predávajúci prijal, vrátane nákladov na dopravu. Náklady spojené s doručením vráteného tovaru hradí kupujúci (tovar poslaný na dobierku nebude akceptovaný). Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru. Kupujúci môže pri vrátení tovaru požiadať o výber iného tovaru alebo požiadať o vrátenie peňazí. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy: FORMULÁR . Priložený formulár môžete vyplniť a poslať na emailovú adresu: predaj@meratex.sk


VII. Záručná doba a reklamácie

Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov, faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru a kupujúci je povinný sa riadiť návodom na údržbu tovaru. Reklamácie sa vzťahujú len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené hneď po doručení tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené kupujúcim počas bežného používania tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamácie je možné uplatniť poslaním tovaru na adresu spoločnosti: Meratex, s.r.o., Vozárova 5, 04017 Košice.

Reklamačný formulár: REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Priložený formulár môžete vyplniť a poslať nám na emailovú adresu: predaj@meratex.sk alebo ho priložiť ku reklamovanému tovaru. 


VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok a cenníka spoločnosti. Pri zmene cenníka spoločnosti predávajúci kontaktuje spotrebiteľa alebo oznámi túto skutočnosť na webstránke. Spotrebiteľ má právo pri nevyhovujúcej cene po úprave objednávku stornovať do 60 minút od momentu prijatia objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č.3, 04379 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.:tel. č.: 055/6220 781 
 fax. č.: 055/ 6224 547,  e-mail: ke@soi.sk

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 30. 04. 2016.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!

Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x
Kontaktný formulár

Ak máte nejaké otázky, napíšte nám.

Máte otázku?
Kontaktujte nášho manažéra daného produktu a my sa Vám pokúsime v čo najkratšom čase ozvať späť.
Viliam Demko
Manžér produktu
+421 907 992 078
Súbory cookies nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Pokračovaním v prehliadaním tejto stránky súhlasím s použitím súborov cookies.
Viac info