SK CZ
+421 907 992 078
Poradenstvo na

Izokinetické aparatúry

Pre vykonávanie oprávnených meraní emisií a pre technologické merania pri kontrole zdrojov znečisťovania ovzdušia ponúkame izokinetické emisné aparatúry od poprednej firmy Dadolab,  ktoré úspešne nadväzuje na osvedčené meracie systémy talianskej firmy TCR Tecora. Tieto aparatúry sú navrhnuté a skonštruované tak, aby spĺňali všetky požiadavky príslušných medzinárodných referenčných noriem pre stanovenie emisných veličín pre konkrétne znečisťujúce látky. Aparatúry Dadolab kladú veľký dôraz nielen na technickú stránku a použité materiály, ale aj na praktickosť ich používania na ťažšie dostupných meracích miestach, hlavne čo sa týka manipulácie v obmedzenom priestore na meracích plošinách.     

Dizajn, konštrukcia, ovládanie a technické vybavenie sa prísne podriaďujú dlhoročným skúsenostiam a požiadavkám zo strany zákazníkov, používajúcich aparatúry TCR Tecora. Zároveň aparatúry Dadolab využívajú najnovšie možnosti súčasného stavu techniky.

 

Zobraziť viac

Aparatúra na meranie TZL

Základná aparatúra DADOLAB ST-5 - je navrhnutá na odbery tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v súlade s normami ISO 9096 a EN 13284. Odberová izokinetická jednotka DADOLAB ST-5 reprezentuje najmodernejší stav techniky na trhu.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Aparatúra na meranie ťažkých kovov

Aparatúra je navrhnutá na vykonávanie automatických izokinetických meraní koncentrácie ťažkých kovov podľa noriem pre spaľovne odpadov, odber vzorky hlavnej skupiny kovov (As, Ni, Cd, Co, Pb, Cr, Cu, Mn, Sb, Tl a V) podľa referenčnej normy EN 14385 a Hg (norma EN 13211).
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Aparatúra na meranie PCDD/F - dioxínov

Odberová aparatúra ST5-EVO je špeciálne navrhnutá pre dlhodobé odbery vzoriek pre stanovenie koncentrácie PCDD/F (dioxínov a furánov) na spaľovniach odpadov. Aparatúra je konštruovaná v súlade s požiadavkami pre filtračno-kondenzačnú metódu podľa medzinárodnej normy EN 1948-1.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Izokinetická odberová jednotka -ST5 a STevo

Izokinetická aparatúra DADOLAB ST5 a ST5-EVO sú navrhnuté na automatické odbery tuhých a plynných emisií podľa najnovších noriem. Dizajn a technické riešenie najnovšej aparatúry poskytujú efektívne, pohodlné a univerzálne používanie podľa najnovších noriem.
Novinka!
Cena na vyžiadanie

Vodný chladič Dado Lab SC6

Vodný chladič SC6 je navrhnutý pre presné chladenie vzorky pri náročných špecifických meraniach PCDD/F (dioxínov a furánov) v emisiách. SC6 dopravuje chladiace médium do závitového skleneného chladiča v kondenzátore PCDD/F. Chladič zabezpečuje rovnomerné chladenie vzorky počas dlhodobých meraní POPs v súlade s referenčnou normou..
Cena na vyžiadanie
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie
x